Κλαδος Ανιχνευτών

Α. ΣΚΟΠΟΣ

  1. Η Κοινότητα Ανιχνευτών (Κ.Α) αποτελεί αναπόσπαστο Τμήμα της Προσκοπικής Κίνησης, για αυτό και η λειτουργία της θα πρέπει να έχει ως βάση την Αποστολή του Προσκοπισμού και την Προσκοπική Μέθοδο, όπως αυτά περιγράφονται στις Βασικές Αρχές της Προσκοπικής Κίνησης.

Β. ΜΕΘΟΔΟΣ

  1. Η μέθοδος του Ανιχνευτισμού βασίζεται στην εκπλήρωση των αναγκών των εφήβων της ηλικίας των Ανιχνευτών και της προσπάθειας ανάπτυξης του ατόμου, έτσι ώστε να καταστεί ένα χρήσιμο και ενεργό μέλος της κοινωνίας και της πολιτείας ως μελλοντικός πολίτης. Μέσα στα πλαίσια αυτά, ο Ανιχνευτής ως άτομο, ακολουθεί το Ανιχνευτικό πρόγραμμα εξελικτικής αυτοεκπαίδευσης, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως μέλος της ΚΑ, όπου αναπτύσσεται το αίσθημα της δημοκρατίας και των δημοκρατικών αρχών, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, του αυτοσεβασμού και το υ σεβασμού των άλλων, του σεβασμού των θεσμών, της κοινωνίας, του κράτους, των θρησκευτικών πεποιθήσεων και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ως άτομο και ως μέλος του κοινωνικού συνόλου.

Γ. Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

  1. Το Τμήμα του Συστήματος, στο οποίο εντάσσονται οι Ανιχνευτές, ονομάζεται “Κοινότητα ανιχνευτών’’ (ΚΑ) και λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του Προσκοπικού Συστήματος. Η ΚΑ είναι ισότιμο Τμήμα με την Ομάδα Προσκόπων και την αγέλη Λυκοπούλων.
  2. Η ΚΑ αποτελείται από 4-24 Ανιχνευτές , ένα Αρχηγό ΚΑ (ΑΚΑ) και μέχρι τρεις Υπαρχηγούς (ΥΚΑ). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η λειτουργία της ΚΑ, στα πλαίσια του Συστήματος, δεν είναι εφικτή, είναι δυνατόν η δημιουργία ΚΑ στα πλαίσια της Τοπικής Εφορείας, μετά από εισήγηση του Επαρχιακού Εφόρου και έγκριση του Γενικού Εφόρου.

Βαθμοφόροι

Επιτροπές

Ενώσεις

Κατασκηνωτικό

Ενήλικες που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι να συμπληρώσουν το 65ο έτος, μπορούν να είναι Βαθμοφόροι ή Έφοροι *(στελέχη της κίνησης).

Γονείς ή φίλοι που επιθυμούν να υποστηρίξουν το προσκοπικό
έργο, μπορούν να ενταχθούν
στην Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης.

Όσοι έχουν συμπλκηρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και
επιθυμούν να συνεχίζουν να ζούν την Προσκοπική ζωή & εμπειρία μπορούν να ενταχθούν στην
Ένωση Παλαιών Προσκόπων.

 

Το προσκοπικό μας κατασκηνωτικό & εκπαιδευτικό κέντρο  "Κένταυρος" στα Χάνια - Πηλίου, αποτελεί είναι απο τα καλύτερα οργανωμένα κέντρα. Μπορεί να φιλοξενήσει κάθε δραστηριότητα.